dodaj do ulubionych Ubezpieczenia Warta Lublin
biuro@ubezpieczenialublin.pl


Idź do DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń | Warta Lublin Oblicz skladkę ubezpieczenia online

Lista najbogatszych Forbesa

To był trudny rok dla najbogatszych osób na świecie. W zeszłym roku odnotowaliśmy 1125 miliarderów. W tym roku tylko 793 osoby są wystarczająco bogate, aby ...

czytaj więcej
Centrum alarmowe WARTA Obsługujemy płatności kartami bankowymi


Fundusze inwestycyjne : WartaFundusze inwestycyjne

1. Fundusz "WARTA Klik światowy"
2. Fundusz "WARTA Gwarancja Plus"
3. Fundusz Trzeciofilarowy Zrównoważony
4. Fundusz Papierów Dłużnych
5. Fundusz Dynamiczny
6. Fundusz Bezpieczny

Fundusz inwestycyjny "WARTA Klik światowy"

Fundusz oferowany w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia z Funduszem "WARTA Klik światowy". Aktywa Funduszu inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu FUND PARTNERS WARTA KLIK WORLD 1, utworzonego i zarządzanego przez KBC Asset Management - lidera rynku gwarantowanych funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Konstrukcja funduszu opiera się na 24 okresach rozliczeniowych. Wysokość stopy zwrotu zależy od zmian w okresach rozliczeniowych wartości indeksów giełdowych, które tworzą indeks funduszu: DJ Euro Stoxx 50 ma w nim 50% udziałów, Standard&Poor's 500 i Nikkei 225 po 25%. Maksymalna oczekiwana stopa wzrostu jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu może wynieść 40%, a jej wysokość jest pomniejszona o 4% za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpi spadek wartości indeksu funduszu.

powrót

Fundusz inwestycyjny "WARTA Gwarancja Plus"

Fundusz oferowany w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia z Funduszem "WARTA GWARANCJA PLUS" "Warta Gwarancja Plus" jest indywidualnym ubezpieczeniem z funduszem. Fundusz oferowany w ramach produktu jest zarządzany przez specjalistów z KBC Asset Management - lidera na rynku gwarantowanych funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Umożliwia on osiągnięcie ponadprzeciętnych dochodów ze wzrostu na zagranicznych giełdach akcji. Czteroletni okres inwestycji (na jaki został utworzony fundusz) podzielony jest na 8 niezależnych półrocznych etapów. Wysokość zysku z inwestycji na każdym etapie zależy od wzrostu indeksu DJ Eurostoxx 50. Indeks DJ Eurostoxx 50 jest to indeks, w skład którego wchodzi 50 największych pod względem kapitalizacji firm notowanych na giełdach w Unii Europejskiej takich jak: Nokia, Daimler Chrysler, Gillette czy Volkswagen.

powrót

Fundusz inwestycyjny Trzeciofilarowy Zrównoważony

Celem Funduszu Trzeciofilarowego Zrównoważonego jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.
Aktywa Funduszu Trzeciofilarowego Zrównoważonego inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa KBC Stabilny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Aktywa KBC Stabilny FIO lokowane są w akcje, pozostała część inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe np. obligacje skarbowe. W czasie dekoniunktury na giełdzie fundusz ogranicza udział akcji i zwiększa zaangażowanie w papiery dłużne. Fundusz KBC Stabilny FIO może inwestować nie więcej niż 50% wartości swoich aktywów w akcje. Pozostałą część aktywów fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, których udział nie będzie niższy niż 50% ich wartości oraz w inne kategorie lokat przewidziane w Statucie. Udział akcji w aktywach funduszu stanowi obecnie około 20-30%.

powrót

Fundusz inwestycyjny Papierów Dłużnych

Celem Funduszu Papierów Dłużnych jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Aktywa Funduszu Papierów Dłużnych inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa KBC Papierów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Aktywa KBC Papierów Dłużnych FIO lokowane są w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, przede wszystkim obligacje skarbowe, oraz dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inne papiery dłużne.
Minimum 80% wartości aktywów funduszu stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, ich udział może stanowić do 100% wartości aktywów.

powrót

Fundusz inwestycyjny Dynamiczny

Celem Funduszu Dynamicznego jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Fundusz Dynamiczny oferowany jest w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia Inwestycyjnego od 16 stycznia 2006r. Aktywa Funduszu Dynamicznego inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Aktywa BETA SFIO lokowane są w instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz w akcje. Dzięki swojej strategii inwestycyjnej fundusz pozwala osiągać ponad przeciętne zyski w zamian za akceptację wyższego ryzyka inwestycyjnego. Wzorcowy skład portfela przewiduje lokowanie około 75% aktywów w akcje (przy czym nie mniej niż 50%) oraz maksymalnie do 50% aktywów w papiery dłużne.

powrót

Fundusz inwestycyjny Bezpieczny

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego i stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości, w sposób umożliwiający minimalizację ryzyka przy optymalizacji poziomu rentowności lokat.

Całość aktywów funduszu bezpiecznego inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe, głównie skarbowe, w ramach ustalonych limitów zaangażowania, stanowiących określony procent aktywów.

Aktywa Funduszu Bezpiecznego mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent aktywów:

  • papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100%,
  • obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%,
  • obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 50%,
  • listy zastawne - od 0% do 30%,
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych.
  • powrót

 

Copyright © DK Autoryzowane Biuro Ubezpieczeń